De eerste zin van het Notulenboek van de MCE begint als volgt: ` Door het initiatief van V.V.V. te Eenrum werd onder het voorzitterschap van den Weled. Heer Burgemeester J.G.R. Vos den 21 mei 1947 opgericht een motorclub die later de naam ontving van `Motorclub Eenrum en Omstreken.' En verder: `Daar V.V.V. al sedert 1937 een motorcross had laten verrijden werd nu in 1946 door de K.N.M.V. geeischt dat een motorclub in de arm genomen moest worden genomen om een Terreinwedstrijd te laten verrijden. En daar met samenwerking van de motorclub `Groningen' geen gelukkige keus was gedaan in 1946 zoodoende kwam V.V.V. op de gedachte in Eenrum een motorclub op te richten daar dan door samenwerking weer een terreinwedstrijd op touw kon worden gezet.'

 

Bovenstaande eerste passage uit het Notulenboek geeft de aanleiding tot de oprichting van de MCE weer. De geboorte van een nieuwe vereniging in Eenrum was op 21 mei 1947 dus een feit: op deze datum werd de `Motorclub Eenrum & Omstreken' officieel opgericht.

 

De eigenlijke oorsprong van de vereniging ligt dus in 1937, want vanaf dat jaar werden in Eenrum jaarlijks motorcrosswedstrijden georganiseerd door de Vereniging voor Volksvermaken. In 1946 werd de VVV echter geconfronteerd met een uitspraak van de K.N.M.B., dat wedstrijden alleen nog onder auspiciën van deze bond mochten worden georganiseerd. Er werd een oplossing gevonden in dat jaar doordat de VVV contact zocht met de Motorclub Groningen. In samenwerking met deze club werd een motorcrosswedstrijd georganiseerd, doch het bleek geen gelukkige keuze te zijn. De enige oplossing was om zelf een Motorclub op te richten, hetgeen gebeurde. Op 21 mei 1947 volgde de officiële oprichting. Tot voorzitter werd de heer H. Prenger gekozen en tot secretaris de heer H. Havinga. De heer J. Bulthuis werd penningmeester die onder meer ook de jaarlijkse contributie van f 3,00 van de leden diende te innen.

 

Het Oprichtingsjaar 1947
Zoals gezegd werden er al voor de Tweede Wereldoorlog (1937) op de diverse landerijen van boer Prenger terreinwedstrijden voor motoren gehouden. Tijdens de eerste algemene vergadering op 26 juni 1947 werd besloten om in samenwerking met de V.V.V., waarvan Burgemeester Vos de voorzitter was, een terreinwedstrijd te laten verrijden en wel op 16 augustus 1947. Zo'n veertig coureurs namen deel, waaronder ook de toenmalige voorzitter van de MCE, dhr. H. Prenger, op een geleende Triumph. Op 27 augustus van datzelfde jaar werd een toertocht georganiseerd met 13 motoren en 4 auto's. Onder leiding van de toenmalige arts dhr. Posthumus werd om zes uur `s morgens gestart voor een 450 km. lange tocht; om 12 uur `s nachts was iedereen weer terug. Tot slot werd in het oprichtingsjaar op 20 september nog een `knobelrit' gehouden, waaraan 19 motoren en 6 auto's deelnamen. Op 11 oktober werd de laatste toerrit geannuleerd wegens het slechte weer. De motorclub heeft in het oprichtingsjaar meer dan negentig leden.

 

Geschiedenis in vogelvlucht
In de loop der jaren heeft de MCE tal van evenementen georganiseerd. De belangrijkste evenementen waren en zijn natuurlijk de motorcross en de grasbaanraces. Vanaf 1947 tot en met 1979 vond traditioneel op `kermiszondag' de motorcross plaats. Vanaf 1958 werden de grasbaanraces verreden. Daarnaast hebben echter nog vele andere activiteiten plaatsgevonden. Reeds vanaf het 1947 werden er jaarlijks meerdere toertochten georganiseerd, aanvankelijk voor zowel motoren als auto's. In 1949 en in 2002 (wedstrijd tussen Budel en het Nederlands Team) werd er een motorvoetbalwedstrijd georganiseerd. In hetzelfde jaar vond er ook een behendigheidswedstrijd voor motoren (trial) plaats. De koolzaadvelden-toertocht in 1949 trok in de geschiedenis van de MCE waarschijnlijk het record aantal deelnemers van 350 personen. Ook werden er orienterings-, bromfiets-, en betrouwbaarheidswedstrijden georganiseerd. Bovendien werden er buitenlandse busreizen georganiseerd, die door de heren Prenger en Posthumus werden uitgezet. Tot slot werden er vanaf 1949 in samenwerking met de V.V.V. toneel-, film-, en feestavonden georganiseerd. In 1993 introduceerde het bestuur een nieuwe tak van motorsport in het dorp: wegraces met historische en klassieke race- en sportmotoren. Door een vervelend ongeval met publiek is dit in 2006 voor de laatste keer georganiseerd.
Ook werd een toerafdeling opgericht.

 

Motorcross
Grote bekendheid verwierf het dorp Eenrum in motor-minded Nederland door de motorcross. Vanaf 1947 werden de motor-terreinwedstrijden traditiegetrouw tijdens de kermis in het derde weekend van augustus verreden op de landerijen van MCE-voorzitter Hendrik Prenger. Voor zover na te gaan werden vanaf 1951 de Provinciale kampioenschappen van Groningen in Eenrum verreden, die meetelden voor het Nederlands Kampioenschap. Tijdens de hoogtijdagen trok de cross meer dan 100 deelnemers uit het gehele land en soms ook daarbuiten. Dat de cross in die tijd populair was, bleek wel uit de publieke belangstelling. Gemiddeld trok de cross in de periode 1950-1970 circa 8000 toeschouwers. In de topjaren vonden meer dan tienduizend mensen de weg naar het dorp. Na 1970 viel het aantal toeschouwers echter geleidelijk terug van 6000 tot minder dan 2000 tijdens de laatste drie jaren. Het bestuur besloot toen om voorlopig geen cross meer te organiseren omdat het financieel niet meer haalbaar was.

De motorcross-wedstrijden bleven de belangrijkste activiteit tot de aanleg van het sportpark in 1957 een feit werd. De crossers bleven nog wel actief in Eenrum, maar de grasbaanwedstrijden kregen op den duur de voorkeur. De baansport werd populair en de MCE had en heeft veel succes met de organisatie van grasbaanraces.

Deel ons via:


Ga naar onze Facebook pagina